Анкета: Процентуална застапеност на домашните миленици во домаќинствата во Македонија