Правила на огласување

  1. Дозволено е само огласување на темата која е поврзана со pedigre.mk. Сите огласи кои што не ги исполнуваат условите, ќе бидат избришани.
  2. Огласи кои носат насилство или било како друго негативно влијание за кои мислиме дека не се соодветни, ќе бидат избришани.
  3. Огласи за украдени миленици ќе бидат избришани и пријавени до надлежните служби.
  4. Нерегистрирани правни лица (во делот на ветеринарни клини, пет-шопови..)  нема да бидат објавувани.
  5. Доколку огласите не се однесуваат за територија на Македонија, pedigre.mk го задржува правото да ги избрише.
  6. Се препорачува огласите да бидат напишани на кирилично писмо.
  7. pedigre.mk го задржува правото да измени, дополни или избрише некој оглас.
  8. pedigre.mk го задржува правото да не објави некоја ветеринарна клиника, пет-шоп или организација.
  9. Објавата на телефонскиот број за контакт и емаил адресата на огласувачот е задолжителна.
  10. pedigre.mk можно е да дозволи на некои надворешени лица да добијат поголема функција во делот на објавување огласи.

За сите останати правила и услови, прочитајте тука – Услови на употреба.